išpirkti

išpirkti
išpir̃kti, ìšperka (išpirka SD413, išper̃ka Sdk), -o tr. K; Sut, N 1. pirkti ligi galo, ligi nebeliekant: Visą druską išpir̃ko Ėr. Ìšperka greit gatavus rūbus Ktk. Visas leidinys jau ìšpirktas 481. Atvežiau obūlių tris maišus, du teišpir̃ko Rdn. Žmonys eita, ir eita, ir eita – išperka Plik. 2. išleisti, išlaidyti pirkiniams: Tuoj išpir̃kčiau visus pinigus Ėr. Nėko nesutaupau, viską ìšperku Rdn. Galiu ir į barankas išpirkti savo algą – aš pati poni! Žeml. Vakar visus smulkiūsius piningus išpirkáu Plt. | refl.: Regis, nieko nepirkau, o visi pinigai išsipir̃ko Sv. 3. daug pirkti: Ką čia tokiai išpir̃ksi tų drabužių – krupė tebė[ra] Rdn.refl. apsipirkti: Tos mergučės eidavo visos į Tilžę išsipir̃kt Pgg. 4. kurį laiką pirkinėti: Karvės netura, tris mėnesius pieną išpir̃ko Krš. 5. sumokėti gaunant teisę naudotis: Išpir̃k tu man bilietą Žsl. Sakei: sėskis šalip. Galėjai biliotą išpir̃kti Rt. Aš išpir̃ksu kelį (kelionės bilietą), padėk mun į Šiaulius nuvažiuoti Krš. Tu vaikams kambarį išpir̃ksi (nuomą mokėsi), tu šersi lig dvidešimt penkių metų Rdn. | refl. tr. Tršk: Nuėję stotin, išsipir̃kom bilietus ir įsėdom traukinin Š. Ava kur dar išsipirko bilietus Al. 6. už pinigus įgyti, nupirkti. | refl. tr.: Sausolių išsipir̃ksi, parsiveši vežimą, žiemą – kai ponas Grd.nupirkti kam pavaišinti: Ale konẽko (konjako) butelką turi išpir̃kti KlvrŽ. 7. išmokėti nustatytą sumą, skirtą mokestį: Atėjo metas išpirkti vekselius . Vaistiečiui reikėjo išpirkti savo žemę . Išperkamà žemė J. Geriausiu atveju jie tikisi nuraminsią valstiečius išperkamosios žemės sklypeliais! V.Myk-Put. Išperkamieji mokesčiai – tai mokesčiai tos žemės, ant kurios gyvena ūkininkai, ir už žemę, kuri pirmiau prigulėjusi dvarininkams 1905,267.
išpirktinaĩ adv. : Prekes pasiuntėme išpirktinai (mokėti reikės atsiimant) .refl. kompensuotis, išsimokėti: Kapitaliniai įdėjimai į naujas mašinas ir mechanizmus išsipirktų per vienerius dvejus metus sp.
8. sumokėjus išvaduoti: Aš išpirkaũ aną iš kalinio J. Tegu jie ìšperka stalą [vestuvėse] Bsg. Sotai (svotai) turia išpir̃kti siuolą Nmk. Neleida aną į vidų, kol piršlys neìšperka Klk. Eikše in mus, sesyčiule, – mes tave išpir̃ksme! (d.) Prng. Nors ir tėvelis tūkstančius duotų, išpirkt dukrelės jau negalėtų (d.) Gs. Išpirktum Potackio etmono sūnų, vaitojantį kalinė[je] totorių M.Valanč. Kad tu mane išpirkai nuo smerties, tai dabar eik paskui mane – eisim pas mano tėvą BsPIV206. Brolis neišpirks brolį meilingiausį, kada valanda ateis paskučiausė SGII21. Ar negalėtumi jo sugelbėti ir išpirkti nu gėdos?! brš. ^ Norėjau eit išpirkt (sakoma ilgai kur užtrukusiam) flk. Kunigas neišpir̃ks nuo pragaro Skr. | refl. intr., tr.: Išsipirkaũ iš kariuomenės Kdn. Ir visur reikėjo [vestuvininkams] išsipirkti kelią I.Simon. Karalius išsipir̃kęs [iš bėdos] atidavė Jonu pusę savo karalystės ir dukterį BM196. Reiks įduoti policijai, ir jis jokiais pinigais nebeišsipirks J.Balč. Reik išsipirktie, o čia nėra kuom Sz. Išsipir̃kt vaikas kūmam reikia [iš bobutės] Dglš. Bobutė knapt kepurę man iš rankų ir sako: „Išpirkis!“ LTR(ž.). Su kepure an Jonus neik – reiks išsipirkt [i](bobutės grobstydavo kepures ir reikalaudavo išpirkos, gimus sūnui) Ds. ^ Pjauk – neturiu ir nuo smerties išsipirkt nė cento Skdt. Neišsipirksì nuo smerties! Dglš.brangia kaina, auka įgyti, laimėti, susigrąžinti: Jei neišpirkome žemės darbu ir prakaitu, – išpirksime savo krauju J.Gruš. 9. atlyginti, atsiteisti už padarytą blogį: Tu nežinai, jog jokia atgaila negali išpirkti viso paleisto vėjais gyvenimo J.Jabl.bažn. savo nuopelnais atsiteisti už kieno kaltes, išgelbėti nuo pražūties: Idant ... iš amžinos smerties mus brangiausiu krauju jo išpirktų PK16. Kurie buvo išpirkti iš žemės VlnE140. 10. refl. lošiant „vokietį“ suduoti lazda į išmetamą pagaliuką: Grajydamos vokytį, išsipirkáu po trijų Ms. \ pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; paišpirkti; nupirkti; panupirkti; papirkti; papapirkti; parpirkti; perpirkti; prapirkti; pripirkti; razpirkti; parazpirkti; supirkti; užpirkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • išpirkti — išpir̃kti vksm. Bi̇̀lietus į šį̃ spektãklį jaũ išpir̃ko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išpirktinis — išpirkti̇̀nis, išpirkti̇̀nė bdv. Išpirkti̇̀nis pãšto siuntinỹs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išpirktinė — išpirkti̇̀nis, išpirkti̇̀nė bdv. Išpirkti̇̀nis pãšto siuntinỹs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išpirktinis — išpirktìnis, ė adj. (2) DŽ; M išpirktasis, išperkamasis: Išpirktinis krovinys išduodamas gavėjui, kai šis sumoka išperkamąjį mokestį rš. Parejęs pri savo išpirktinės nevalninkės, viską papasakojo End …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpirkimas — išpirkìmas sm. (2) → išpirkti: 1. Ale tai išpirkìmas bruknių [turguje] – per dvi valandas nieko nebeliko! Slm. 2. Pasiutęs išpirkìmas: tik algą gavo, jau be kapeikos sėda Krš. 3. → išpirkti 7: Visa žemė turi atitekti valstiečiams ir būtinai be …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpirkinėti — iter. dem. išpirkti: 1. Kupčius javus išpirkinėjo jau, t. y. nebliko J. Nedaug atvežė [prekių], ir tuoj išpirkinėjo Ėr. 2. Išpirkinė[ja] piningus į visokius nėknėkius, o kad paskuo reik ir reikalingam daiktuo – nebėr Brs. Aš išpirkinėjau, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpirktuvės — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: išpirktùvės Kirčiuotė: 2 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių, « išpirkti „viską nupirkti, nepaliekant parduodamų daiktų“. Ypatingasis požymis: pavienis Papildoma… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • paišpirkti — paišpir̃kti, paìšperka, o (dial.) žr. išpirkti 1: Kiek jų (karvių) buvo [turguje], paišpir̃ko vitvisas Dv. pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; paišpirkti; nupirkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • razpirkti — ×razpir̃kti, ràzperka, o (hibr.) žr. išpirkti 1: Kiek arklių bus, tai visus razpirks Dv. Žmonys razpir̃ko žemę nuog jo (pono) Šlčn. pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; paišpirkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siuolas — sm. (3) Krš, Stl, Erž, (1) suolas: Sėskias an siuolo Lkv. Numie an siuolo galiu dar sėdėti (tiek begaliu) Grd. Nelipk ant siuolo – ką tik nuploviau LKT99(Užv). Siuolai būdavo pakraščiukuos sudėti, o taip – kėdikės Krž. Ji atsikėlė nuo siuolo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”